publicacions> altres publicacions>URBA-RE-MIX. De polígons industrials a barris mixtes> introducció
 

URBA-RE-MIX. De polígons industrials a barris mixtes
Carles Crosas

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2023

ISBN-978-84-19184-02-3
279 pàgs.

 

 

 

 

 

 

 

 
   Moltes ciutats d’arreu estan discutint avui com transformar els seus antics llocs industrials. Després d'un període d'eufòria en què els nous barris residencials van desplaçar ràpidament les zones productives, una nova consciència posa en dubte l'eficàcia d'aquest paradigma. Avui, sembla haver-hi un cert acord social que no s’ha de seguir promovent la deslocalització de les indústries a favor de les noves promocions immobiliàries. Paral·lelament, abans i després de la pandèmia s'ha revisat la relació entre lloc de residència i lloc de treball, buscant una mobilitat més sostenible en coherència amb les seves múltiples expressions i les possibilitats de convivència entre l’habitatge i els espais productius. 

L'objectiu principal d'aquest llibre és aproximar-se a aquesta realitat a través de dos casos d’estudi localitzats al nord de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Situats ambdós al municipi de Badalona, són representatius de polígons de dimensió petita i mitjana de l’AMB, que es troben a prop dels nuclis urbans centrals i que tindran un paper destacat en els processos de regeneració metropolitana en un futur proper. Als darrers anys diversos estudis han estat construint una perspectiva del fenomen en el marc de la Barcelona metropolitana (Font et al, 2012; Buhigas, 2014; AMB, 2015 & 2018, entre d’altres). 

A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona - ETSAB una sèrie de tallers i workshops han estat explorant els últims cursos el potencial urbà dels antics polígons industrials. L'any 2013, vam organitzar el Taller Intensiu Erasmus+ “UpCycle Zona Franca” amb un grup d’altres tres universitats europees, centrat en desvetllar el potencial de transformació des de la perspectiva del metabolisme urbà d'una de les zones industrials més privilegiades del sud d'Europa, entre el port i l'aeroport de Barcelona, intentant aproximar els principis teòrics a una temptativa pràctica de disseny (Grulois et al. 2015). 

Amb una aproximació complementària a aquesta primera experiència acadèmica i en el marc de la tradicional assignatura de “Projecte Urbà” de quart curs a l'ETSAB, diferents espais industrials han estat l'escenari de re-disseny i re-programació. Darrera d'aquests cursos hi ha l'objectiu de conèixer millor aquests territoris urbans “fronterers” i esbrinar alguns dels conceptes, estratègies i instruments que poden ser útils per a la seva millora futura.

 

   Many cities worldwide are discussing how to transform their old industrial sites. After a period of euphoria in which new housing areas rapidly displaced production zones, a new awareness casts doubts on the effectiveness of this paradigm. At present, there seems to be social agreement that the delocalization of industries in favour of real-estate developments can no longer be promoted. At the same time, before and after the pandemic the relationship between home and work has been revisited, with a focus on more sustainable mobility in line with the many expressions and opportunities for coexistence between workplaces dwellings.

The main goal of this book is to approach this reality through two similar case studies from the north of the Barcelona Metropolitan Area (BMA). Both are in the municipality of Badalona, they are representative of the many small and medium-sized industrial areas in the BMA, which are located near the central urban areas and will play an outstanding role in metropolitan regeneration processes in the near future. Recently, several studies have been building a perspective of the phenomenon within the framework of the Barcelona Metropolis (Font et al., 2012; Buhigas, 2014; AMB, 2015 & 2018, among others).

In the last few years, a series of studios and workshops at Barcelona School of Architecture (ETSAB) have been exploring the urban potential of industrial estates. In 2013, the Erasmus+ intensive programme “UpCycle Zona Franca” was organized with three other European Universities. The programme focused on unveiling the potential of transformation, from the perspective of Urban Metabolism, of one of the most privileged industrial areas in the south of Europe, between the port and airport of Barcelona. The aim was to try to bring theoretical principles closer to tentative design practice (Grulois et al., 2015).

With a complementary focus on this very first academic experience and in the framework of the traditional Urban Design course in the fourth year at ETSAB, various industrial sites have been the scenario for redesign and reprogramming practices. Behind these courses is the aim of better understanding these “border” urban territories and figuring out some of the concepts, strategies and instruments that can be useful for their future improvement.