publicacions> altres publicacions>Edge housing . El projecte residencial de vora> introducció
 

EDGE HOUSING. El projecte residencial de vora
Julián Galindo
Álvaro Clua

Laboratori d'Urbanística de Barcelona .
Departament d'Urbanística i Ordenació de l Territori.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
2022

ISBN 978-84-9880-971-8
285 pàgs.

 

 

 

 

 

 

 

 
La creixent preocupació per la sostenibilitat dels àmbits metropolitans està portant a reconèixer el valor dels espais de vora urbana com a temes de singular rellevància. Davant l’urbanisme extensiu, centrat principalment en la provisió de nou sòl urbanitzable per a assentaments urbans i activitats antròpiques o la construcció de noves infraestructures al territori, s’està demostrant la pertinència d’un urbanisme implosiu, és a dir, preocupat per la coherència de les seves peces internes, la densificació i mixticitat interessant dels seus teixits i, en conseqüència, la consolidació d’uns límits urbans que, a mode de membrana simbiòtica, puguin generar sinergies entre la ciutat i la matriu biofísica que la sosté. En les últimes edicions dels cursos d’Urbanística IV (Grau en Arquitectura, 2018-2021) s’han tractat d’explorar les oportunitats d’aquests àmbits de vora des de les possibilitats que obre el projecte residencial. La hipòtesi principal és que existeix un camp d’experimentació d’estratègies, estructures, espais lliures i tipologies de teixits residencials que són propis d’aquests llocs i que permetria la construcció d’una rica transició entre l’entorn naturalitzat i la urbanitat de l’espai domèstic. Aquest llibre recull l’enfocament, la metodologia i els referents pedagògics que guien el curs; la discussió crítica sobre els espais de vora i el seu encaix en la discussió urbanística; la presentació del treballs de l’estudiantat dels darrers anys, i, finalment, una reflexió sobre els reptes de l’habitatge del segle XX i l’encaix amb la docència prèvia a l’ETSAB. Cada edició d’Urbanística ha treballat en format taller sobre llocs reals de la metròpolis de Barcelona i ha comptat amb la implicació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i Barcelona Regional. Hi han participat ponents convidats com Jordi Peralta (2019, 2020), Josep Armengol (2020), Ioanna Spanou (2020), Jordi Sánchez Escrigas (2020), Xavier Isart (2021), Anna Peralta (2021), Pau Moratalla (2021), Álvaro Cuéllar (2021) i Ramon Sisó (2021). En els cursos han treballat més de 500 estudiants, organitzats per tallers dirigits pel professorat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori: Marta Bayona (2018-2021), Carles Crosas (2018-2020), Jorge Perea (2018-2021), Álvaro Clua (2018-2021), Jordi Bellmunt (2018-2020), Inés Aquilué (2019), Miriam García (2021), Sara Mas (2021), Daniel Mòdol (2021) i Julian Galindo (coordinador, 2018-2021).

 

Growing concern for the sustainability of metropolitan areas is leading to recognition of the value of urban edge spaces as issues of singular relevance. In response to extensive urban planning, which is mainly focused on the provision of new urbanizable land for urban settlements and human activities or the construction of new infrastructure in the territory, the relevance of implosive urbanism is being demonstrated. This is urbanism concerned with the coherence of internal elements, interesting densification and a mix of fabrics. Consequently, it addresses the consolidation of urban fringe spaces that, as a symbiotic membrane, can generate synergies between the city and the biophysical matrix that supports it. The last editions of Urban Design IV courses (Architecture Degree Studies, 2018–2021) have explored the opportunities of these border areas for the residential project. The main hypothesis is that there is a field of experimentation with strategies, structures, open spaces and typologies of residential fabrics that is unique to these places and that would allow the construction of a rich transition between the natural environment and the urbanity of domestic space. This book describes the approach, methodology and pedagogical references that guide the course. It provides a critical reading of edge spaces and discussion of them within the urban discipline, presents the work of students in recent years and concludes with an essay on the challenges of housing in the twentieth century and the teaching of urban housing in previous courses at the ETSAB. Each edition of these courses has been developed through design-oriented sessions working on real places in the metropolis of Barcelona. Various entities have been involved, including the Catalan Government’s Department of Territory and Sustainability, the Consortium for the Environment of Colònia Güell, Barcelona City Council, Montcada i Reixac City Council, and Barcelona Regional. A number of guest speakers have participated in the courses, including Jordi Peralta (2019, 2020), Josep Armengol (2020), Ioanna Spanou (2020), Jordi Sánchez Escrigas (2020), Xavier Isart (2021), Anna Peralta (2021), Pau Moratalla (2021), Álvaro Cuéllar (2021) and Ramon Sisó (2021). The courses have gathered over 500 students organized by studios and guided by teachers from the UPC’s Department of Urbanism and Spatial Planning: Marta Bayona (2018–2021), Carles Crosas (2018–2020), Jorge Perea (2018– 2021), Álvaro Clua (2018–2021), Jordi Bellmunt (2018–2020), Inés Aquilué (2019), Miriam García (2021), Sara Mas (2021), Daniel Mòdol (2021) and Julian Galindo (coordinator, 2018–2021).