1. OBJECTE

El Premi Europeu Manuel de Solà-Morales reconeix cada dos anys les millors recerques universitàries en el camp de la urbanística per obtenir el grau de doctor (PhD).
El premi honora la memòria del professor i arquitecte Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939- 2012) que va ser mestre en l’urbanisme entès com una activitat intel·lectual i creativa, compromesa amb la millora de les ciutats a través del que ell anomenava “una recerca insistent”. El premi vol dona continuïtat i ampliar la seva visió tal com molts deixebles i admiradors han manifestat des de la publicació-homenatge Papers D’UR 03/ 2012.
El premi és una iniciativa acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya on va impartir docència més de quaranta anys. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona que ell va fundar l’any 1968, assumeix l’organització, vetlla pel desenvolupament del premi i facilita la màxima difusió dels treballs guardonats.
A la primera edició de 2017 el jurat va premiar la tesi L'architecture de la voie. Histoire et théories d’Éric Alonzo i va concedir tres accèssits a: Developing Urbanism in Development: Five Episodes in the Making of the Volta River Project in (Post)colonial Ghana de Viviana d’Auria, El patrimonio fértil. Transferencias entre el paisaje agrario y la arquitectura en los crecimientos urbanos de Fco. Javier Castellano Pulido i El Paisaje Próximo. Fragmentos del Vale do Avede de Marta Labastida.

2. CANDIDATURES
Podran presentar-s’hi totes aquelles tesis doctorals que tenen l’urbanisme com a fons de la seva recerca, presentades en una universitat i llengua europea entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2017 i que han obtingut una nota màxima (cum laude o equivalent). Els treballs hauran de ser inèdits, per tant, que no hagin estat publicats total o parcialment i que no estiguin tampoc en procés de publicació, sigui quin sigui l'idioma d'edició.

3. JURAT INTERNACIONAL.
El Jurat del Primer Premi Europeu Manuel de Solà-Morales estarà composat per:

 • Dr. Marcel Smets, Arquitecte i urbanista, professor emèrit d'urbanisme a la Universitat de Leuven. President del jurat.
 • Dr. Matthew Carmona, Arquitecte, Professor de Planejament i Disseny Urbà, The Bartlett School of Planning, UCL.
 • Montserrat Nogués i Teixidor, Arquitecta, en representació del Patronat de la Fundación Arquia.
 • Dr. José González-Cebrián Tello, Arquitecte, Professor a la Universidad A Coruña, actuarà com a secretari del jurat en representació del LUB.

4. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
Els autors de les tesis, per iniciativa pròpia, del director o altri, hauran de registrar-se a l’aplicatiu www.lub.upc.edu/msmprize i aportar la documentació detallada al portal web. La inscripció és lliure i gratuïta.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 • Dades identificatives: Títol de la tesi; Dades bàsiques de l’autor i breu CV de 2000 caràcters (amb espais); Dades bàsiques del director; data i centre de lectura i membres del tribunal o comissió que la va valorar. Abstract de 5.000 caràcters (amb espais).
 • Resum de la tesis en llengua anglesa i format lliure, que sigui una síntesi explicativa dels seus continguts . La seva extensió màxima serà de 15 pàgines ( en format PDF A4) podent incloure la presentació de materials gràfics.
 • S'hi annexarà una còpia digital complerta de la tesi en format PDF en l'idioma original.

En base a aquesta documentació el Jurat Internacional seleccionarà els treballs finalistes. D’aquests, se sol·licitarà un exemplar complert de la tesi doctoral, a més de qualsevol informació addicional que el jurat consideri per la seva adequada valoració.

6. CALENDARI

15 de març al 15 de juliol de 2018 Admissió de candidatures
15 d'octubre de 2018 Selecció de finalistes i
comunicació als candidats

19 de Març de 2019

Proclamació del veredicte del Jurat

19 de Març de 2019

Acte públic de lliurament i presentació

7. PREMIS
El millor PhD rebrà un premi dotat en 7.000 euros i la publicació del treball. D’acord amb la qualitat dels treballs, es podran concedir el nombre d’accèssits que consideri el jurat. Premi i accèssits rebran una distinció.

8. DIFUSIÓ
La tesi doctoral guanyadora serà publicada per la Fundació Arquia en tres volums diferenciats en espanyol, anglès i portuguès, amb la coordinació de LUB. Aquest compromís està condicionat a la revisió i reescriptura per part de l'autor de l'original, així com el lliurament (i traducció si correspon) del manuscrit en una de les tres llengües indicades, seguint els criteris editorials establerts (un màxim d'unes 50.000 paraules i unes 300 imatges).
 
9. PROPIETAT INTEL.LECTUAL
Els originals dels finalistes es retornaran als autors que ho sol·licitin. L'acceptació del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales implica la cessió gratuïta per part del premiat dels drets de publicació de l'original en les tres llengües.

INFORMACIÓ
Laboratori d’Urbanisme de Barcelona.
Secretaria del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales
www.lub.upc.edu/msmprize

lub.msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Espanya)
+34.93.401.63.99


1. OBJETO

El Premio Europeo Manuel de Solà-Morales reconoce cada dos años las mejores investigaciones universitarias en el campo de la urbanística para obtener el título de doctor (PhD).
El premio honra la memoria del profesor y arquitecto Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939-2012) que fue maestro en el urbanismo entendido como actividad intelectual y creativa, comprometida con la mejora de las ciudades a través de lo que él llamaba “una búsqueda insistente”. El premio quiere dar continuidad y ampliar su visión tal como muchos de sus discípulos y admiradores han manifestado desde la publicación-homenaje, Papers D’UR 03/2012.
El premio es una iniciativa académica de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) donde impartió docencia durante más de cuarenta años. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB) que él fundó en 1968, asume la organización, vela por el desarrollo del premio y facilita la máxima difusión de los trabajos galardonados.
En la primera edición de 2017 el jurado premió la tesis L'architecture de la voie. Histoire et théories d’Éric Alonzo y concedió tres accésits a: Developing Urbanism in Development: Five Episodes in the Making of the Volta River Project in (Post)colonial Ghana de Viviana d’Auria, El patrimonio fértil. Transferencias entre el paisaje agrario y la arquitectura en los crecimientos urbanos de Fco. Javier Castellano Pulido y El Paisaje Próximo. Fragmentos del Vale do Avede de Marta Labastida.

2. CANDIDATURAS
Podrán presentarse todas aquellas tesis doctorales que tengan el urbanismo como objeto de su investigación, y hayan sido presentadas en una universidad y lengua europea entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, con una nota máxima, es decir cum laude o equivalente). Los trabajos deberán ser inéditos, por tanto, que no hayan sido publicados total o parcialmente y que no estén tampoco en curso de publicación, sea cual sea el idioma de edición.

3. JURADO INTERNACIONAL
El jurado del Primer Premio Europeo Manuel de Solà-Morales estará compuesto por:

 • Dr. Marcel Smets, Arquitecto y urbanista, profesor emérito de urbanismo en la Universidad de Leuven. Presidente del jurado.
 • Dr. Matthew Carmona, Arquitecto, Profesor de Planeamiento y Diseño Urbano, The Bartlett School of Planning, UCL.
 • Montserrat Nogués i Teixidor, Arquitecta, en representación del Patronato de la Fundación Arquia.
 • Dr. José González-Cebrián Tello, Arquitecto, Profesor en la Universidad A Coruña, actuando como secretario del jurado en representación del LUB.

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los autores de las tesis doctorales, ya sea por iniciativa propia, del director u otro, deberán registrarse en www.lub.upc.edu/msmprize y aportar la documentación detallada en el portal web. La inscripción es libre y gratuita.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Datos identificativos: Título de la tesis; Datos básicos del autor y breve CV de 2000 caracteres (con espacios); Datos básicos del director; Fecha y centro de lectura y miembros del tribunal o comisión que la valoró. Resumen de 5000 caracteres (con espacios).
 • Resumen de la tesis en lengua inglesa y formato libre, que sea una síntesis explicativa de sus contenidos. Su extensión máxima será de 15 páginas (en formato PDF A4) y pueden ser incluidos materiales gráficos.
 • Se anexará una copia digital completa de la tesis en PDF en el idioma original.

En base a esta documentación aportada, el Jurado Internacional seleccionará los trabajos finalistas. Se les solicitará un ejemplar completo de la tesis doctoral, además de cualquier información adicional que el jurado considere para su adecuada valoración.

6. CALENDARIO

15 de marzo al 15 de julio de 2018 Admisión de candidaturas
15 de octubre de 2018 Selección de finalistas y comunicación a los candidatos
19 de Marzo de 2019 Publicación del veredicto del jurado
19 de Marzo de 2019

Acto público de entrega y presentación

7. PREMIOS
El primer premio está dotado de 7.000 euros y la publicación del trabajo. De acuerdo con la calidad de los trabajos se podrán conceder el número de accésits que el jurado considere. Tanto el Premio como los accésits recibirán una distinción.

8. DIFUSIÓN
La tesis doctoral ganadora será publicada por la Fundación Arquia en tres volúmenes diferenciados correspondientes a los idiomas español, inglés y portugués, con la coordinación de LUB. Este compromiso está condicionado a la revisión y reescritura por parte del autor del original, así como la entrega (y traducción si corresponde) del manuscrito en una de las tres lenguas indicadas, siguiendo los criterios editoriales establecidos (un máximo de alrededor 50.000 palabras y unas 300 imágenes).

9. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los originales aportados por los finalistas se devolverán a los autores que lo soliciten. La aceptación del Premio Europeo Manuel de Solà-Morales implica la cesión gratuita por parte del premiado de los derechos de publicación del original en las tres lenguas.

INFORMACIÓN
Laboratori d’Urbanisme de Barcelona.
Secretaria del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales
www.lub.upc.edu/msmprize

lub.msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Espanya)
+34.93.401.63.99


1. AIM
Every two years, the Manuel de Solà-Morales European Prize recognizes the best university research in the field of urbanism carried out by a student granted a PhD.
The award honours the memory of professor in urbanism, and architect, Manuel de Solà-Morales Rubió (1939-2012), who understood his subject as a creative and intellectual activity, committed to improving cities through what he called "persistent research." The award seeks to give continuity to, and expand his vision of, the field; as many disciples and admirers have demonstrated since the first publication issued in tribute to him Papers D’UR núm. 03/2012.
The award is an academic initiative of the School of Architecture (ETSAB) at the Polytechnic University of Catalonia (UPC) where he taught for more than forty years. The Barcelona Urbanism Laboratory (LUB) which he founded in 1969, organizes, oversees and facilitates the development of the award and the maximum dissemination of the works which receive it.
The first Manuel de Solà-Morales Prize in 2017 was won by the thesis L'architecture de la voie. Histoire et théories by Éric Alonzo. The three other finalists were: Developing Urbanism in Development: Five Episodes in the Making of the Volta River Project in (Post)colonial Ghana by Viviana d’Auria; El patrimonio fértil. Transferencias entre el paisaje agrario y la arquitectura en los crecimientos urbanos by Francisco Javier Castellano Pulido and El Paisaje Próximo. Fragmentos del Vale do Avede by Marta Labastida.

2. CANDIDATURES
Candidates can present any doctoral thesis that has urbanism as the object of the candidate's research. The thesis must have been written in a European language and must have been presented in a European university between January 1st 2014 and 31st December 2017. It should also have obtained the maximum mark (cum laude or equivalent). The finished thesis should not yet have been published, either entirely or partially, nor must it be under consideration for publication, whatever language it is planned to publish it in.

3. INTERNATIONAL JURY.
The jury for the Second Manuel de Solà-Morales European Prize will comprise:

 • Dr. Marcel Smets, Architect and urban designer, emeritus professor in urbanism at the University of Leuven, who will act as chairman of the jury.
 • Dr. Matthew Carmona, Architect, Professor of Planning & Urban Design, The Bartlett School of Planning, UCL.
 • Montserrat Nogués i Teixidor, Architect, representing the Sponsors of the Arquia Foundation.
 • Dr. José González-Cebrián Tello, Architect, Professor at A Coruña University, who will act as the jury's secretary and as the LUB's representative.

4. APPLICATION PROCEDURE
The authors of the theses, either through their own initiative or through that of their thesis director or another qualified person, should register using the application procedure on www.lub.upc.edu/msmprize and providing the detailed documentation requested on the website. Registration is free.

5. DOCUMENTS TO BE PRESENTED.

 • Identification details: Title of the thesis; Basic information about the author and a brief CV (2000 characters, counting spaces); Basic information about the thesis Director and about the centre where reading of the thesis took place along with the panel members or the committee who evaluated it. An abstract 5,000 characters long (counting spaces).
 • A format free summary of the thesis in English, which should provide a synopsis of the work and an explanation of its contents. The maximum length of this summary should be 15 pages (in A4 PDF format). You may include illustrations.
 • A complete digital copy of the thesis should be attached in the original language and in PDF format.

Based on these documents, the international jury will draw up a short-list of finalists. The short-listed candidates will be expected to provide a copy of their complete theses, in addition to any further information that the jury deems appropriate to aid it in its deliberations.

6. TIMETABLE

15th March to 15th July, 2018 Acceptance of Nominations
October 15th, 2018 Selection of finalists and the informing of candidates
19th March, 2019 Publication of the jury's verdict
19th March, 2019 Ceremony and Open Day

7. AWARDS
The best PhD will receive a prize of €7,000. Depending on the quality of the work submitted, the first prize may be shared ex aequo or might even be declared void. Additionally, the jury may consider issuing a number of runners-up. The Prize winner and finalists will receive a diploma.

8. DIFFUSION
The winning doctoral thesis will be published by the Arquia Foundation in three differentiated volumes corresponding to Spanish, English and Portuguese. This will be coordinated by the LUB. This commitment is subject to the condition that the original author revise the work and make any subsequent changes necessary. The author should also be responsible for delivering the finished manuscript in one of the three aforementioned languages. The established editorial criteria requires the work to be no longer than 50,000 words and contain no more than 300 illustrations.
 
9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Finalist's originals will be returned to the authors upon request. The acceptance of the Manuel de Solà-Morales European Prize implies the candidates agreement to cede, free of charge, any rights of exploitation of the original in those three languages.

INFORMACIÓ
The Barcelona Urbanism Laboratory Secretariat of the Manuel de Solà-Morales European Prize
www.lub.upc.edu/msmprize

lub.msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Espanya)
+34.93.401.63.99